หลังจากห่างหายไป..อืม..
1..2..3..4..5 เดือน?
ป้ะ..ไม่รู้ นานเกินนนนน
ที่นานก็เพราะแบบ..แบบ..ว่า
กระเทาะเกลือ..ใช่ๆ เกลือมันหนาน่ะค่ะ
แหะๆ ^^;;
ขอโทษน้า yy
ไม่ได้ไปเม้นท์ให้ใครเลย
ทำให้ทุกคนคิดถึงแย่ (หรอ?)
^เริ่มเพ้ออยู่คนเดียว
 
เมื่่อวานเค้านั่งกับพ่อแล้วก็บ่นว่าพี่เลี้ยงที่บ้านเนี่ย
ขี้เกียจมาก สู้เซบาสเตียนไม่ได้เลย!!
พ่อก็ถามว่าเซบาสคือใคร
เค้าก็เลยบอกไปว่่าเป็นพ่อบ้านปีศาจไรงี้
ที่ทำงานเพราะมีการทำสัญญากันเอาไว้ไรงี้
พ่อก็บอกว่า แล้วตอนจบคือมันรักกัน เลยไม่สนสัญญาแล้วชิมิ
เราก็บอกว่า พ่อ..มันเป็นผชนะ!
พ่อก็บอก เป็นผชก็รักกันได้~
 
พ่อกลายเป็นสายนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
-0-!
 
หรืออย่างวันนั้นไปสถานีรถไฟ
เห็นฝรั่งผชหน้าตาดี สูงๆ มายืนรอแฟนพร้อมดอกกุหลาบในมือ
พ่อก็บอกว่า
พอแฟนลงจากรถมาสงสัยจะเป็นผชหนวดเฟิ้ม
-จบเลยค่ะพี่น้อง-
 
น้ำท่วมโรงเรียนก็เลื่อนเปิด
อยู่บ้านไม่มีอะไรทำเลย - -
^ได้ข่าวว่าต้องทำเรียงความ 4000 คำเป็นการบ้านปิดเทอม
 
นอกเรื่องไปซะนาน
กลับสู่ประเด็นดีกว่า
ไปเจอมาแล้วแปลกดีน่ะค่ะ
 
*Hippopotomonstrosequippeddaliophobia
เ็ป็นชื่อโรคกลัวคำยาวๆนะจ่ะ -0-
 เนื้อหาต่ิอไปนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคนี้นะจ่ะ
 
27 ตัวอักษร มีความหมายว่า
ความตรงไปตรงมา
 
11.Antidisestablishmentarianism
28 ตัวอักษร
 
10.Floccinauccinihilipilification
30 ตัวอักษร

9.Supercalifragilisticexpialidocious
34 ตัวอักษร

8.Hepaticocholangiocholecystenterostomies
39 ตัวอักษร

7.Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
45 ตัวอักษร

6.Antipericatametaanaparcircumvolutiorectumgustpoops of the coprofied
 50 ตัวอักษร

5.Osseocaynisanguineoviscericartilagininervomedullary
 51 ตัวอักษร

4.Aequeosalinocalcalinoceraceoaluminosocupreovitriolic
 52 ตัวอักษร

3.Bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronntonnerronntuo
nnthunntrovarr-hounawnskawntoohoohoordenenthurnuk
100 ตัวอักษร
//เริ่มเยอะแล้วเหะ -0-
 
2.Lopado temakho selakho galeo kranio-leipsano drim
hypo­trimmato silphio kar-abo melito
katakekhy meno kikhl epi­kossy-pho
phatto perister alektryon opto keph-allio kigklo­peleio
lagōio siraio bap-hē tragano pterýgōne
182 ตัวอักษร

1.Methionylglutaminylarginyltyros-
ylglutamylserylleucylphen-
ylalanylalanylglutaminylleucyllysylgl-
utamylarginyllysylglutamylglycylalan-
ylphenylalanylvalylprolyphenylalanY-
lvalythreonylleucylglycylaspartylp-
rolylglycylisoleucylglutamylglutam-
inylsErylleucyllysylisoleucylasp-
artylthreonylleucylIsoleucylglutam-
ylalanylglycylalanylasparthlalanylleucy-
lglutamylleucylglycylisoleucylprolylp-
henylalanylseRylaspartylprolylleucylal-
anylaspartylglycylpRolylthreOnylisoleuc-
ylglutaminylasPfraginylalanylthreonyll-
eucylarfinylalanylphenylalanylalanylal-
anylglycylvalythreonylprolylalanylglut-
aminylcysteinylphenylalanylglutamylm-
ethionylleucylalanylleuOylisoleucylargi-
nylglutaminyllysyhistidylprolylthreonylis-
oleucylprolylisoleucylglycylleucylmethion-
yltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphen-
ylalanylasparaginyllysyglycylisoleucylas-
partylglutamylphenylalanylthrosylalanyl-
glutaminylcsteinylglutamyllysylvalylgly-
cylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalnyl-
aspartylvalylprolylvalylglUtaminylglutam-
ylserylalanylprolylphenylalanylarginylgl-
utaminylalanylalanylleucylarginylhistidylas-
paraginyvalylalanylprolylisoleucylprolyliso-
leucylphenylalanylisoleucylphenylalanylisol-
eucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylasp-
artylaspartylaspartylleucylleucylarginylgluta-
minylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginy-
lglycyltyrosylthreonyltyrOsylleucylleucylsery-
larginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanyl-
glutamYlasparainylarginylalanylalanylleucyl-
prolylleucylasparaginylhistidylleucylValylala-
nyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginy-
lalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglg-
ycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylp-
rolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalany-
lisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylgly-
cylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisole-
ucylvalyllysylisoIeucylisoleucylglutamylgluta-
minylHistidylasparaginyliSoleucylglutamylpro-
lylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylle-
ucyllysylvalylphenylalanylcalylglutaminylproly-lmethionlysylalanylalanylthreonylarginylserine.
1909 ตัวอักษร
- -""

น้องชายของกวางรู้จักอาเบะแล้ว
รู้ได้ไงงงงง
แล้วพอกวางแอ็บไม่รู้จักอาเบะแล้วไปถามน้อง
น้องก็ตอบมาว่า
 
"ไม่เชื่อหรอก ชื่อพี่ยังเป็นกวางเบะเลย"
ฉึกกกกกก OTL
 
ขอให้ทุกคนที่กำลังลำบากอยู่ตอนนี้
ได้รับความช่วยเหลือเร็วๆด้วยเถิดTongue out
ชอบก็เม้น
ชอบมากก็ให้ดาวแดง
ชอบมากสุดๆก็ขอเป็นเพื่อน 
อาเบะไม่กัดแต่กด 
 
คำเตือน
ใครไม่เม้นอาเบะจะไปหา


Comment

Comment:

Tweet

อยากรู้คำแปล  กร่ากกกกก
Hot! Hot! Hot!

#29 By หมีอิ๋ง on 2012-05-16 16:51

แล้วบ้านกวางอยู่แถวไหนอ่ะครับ?? ทำไม theme บล็อคถึงน่าทานเช่นนี้

อาเบะ แกน่ากลัวมาก ทางที่ดีบอกน้องชายอย่าไปทำความรู้จักเลยครับ

#28 By Mr.P on 2011-11-09 18:23

รูปโปรไฟล์ นั่น มันอะไร~~~~

> 0<
That is known that money can make us autonomous. But what to do if somebody has no money? The one way is to receive the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/credit-loans">credit loans</a> and short term loan.

#26 By ANNETTE24Holman (91.212.226.143) on 2011-11-08 13:33

ช็อก...แต่ละคำยาวทั้งนั้น จะคิดขึ้นมาทำไม cry

เพิ่งรู้นะนี่ว่าชื่ออ่านว่ากวางเบะ ปกติอ่าน "ควางบี" ครับ (แหมอ่านยังกับเกาหลี confused smile)

#25 By Pigwidgeon on 2011-11-07 20:17

ตัวอักษรขึ้น20ก็ว่าเยอะแล้ว เจอเป็นพัน = =

ไม่นะเค้าเม้นแล้ว อย่ามานะเบะ... =[]=''

Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#24 By ★ ナ イ ス ☆ on 2011-11-05 17:39

โอยยยยย ถ้าเจอคำแบบนี้ฆ่ากันเถอะ


ปล. ตอนนี้เราเรียนอยู่อังกฤษค่ะbig smile

#23 By Adriasoss on 2011-11-04 23:36

ยังมีอะไรที่ยาวกว่้ากรุงเทพฯอีกเหรอ open-mounthed smile (อย่าคิดลึก)

#22 By exteen on 2011-11-04 16:29

confused smile confused smile

#21 By ปิยะ99 on 2011-11-04 11:40

คำเรอะนั่น???? Hot! Hot! Hot!

ปล. น้องแกไปรู้วมาจากไหนนนน???

#20 By KS on 2011-11-04 02:07

อ....อะไรน่ะคำพวกนั้น
มันแปลว่าอาร้ายย >[]<
ยาวได้โล่มาก

#19 By ][-:-NaSisZUS-:-][ on 2011-11-03 19:54

กวางคิดถึงนะะะะะ cry cry cry

ยาวไปนะนั่น - -
น้องกวางไปเรียนรู้มาจากไหนน่ะ
คงไม่ใช่จากเพื่อนหรอกนะ = =;;
#18 By JanJanG (182.53.3.215) on 2011-11-03 18:58

ยาวไปละ..../มองจำนวนตัวอักษรนั่น

#17 By อา โอ ตั๊น on 2011-11-03 17:26

Hot! Hot! Hot!
กวางเบะกับอาเบะเหมือนกันไหม =w=?
55555 สงสัยเราก็คงเป็นโรคกลัวคำยาวๆ
เหมือนกันนั่นแหละ TvT;; เยอะไปละ

ปล.แปะดาวและเม้นท์กันอาเบะเรียบร้อย :3

#16 By LOLITA :-) on 2011-11-03 14:52

ยาวมากconfused smile

#15 By Nebula ꒰✩'ω`ૢ✩꒱ on 2011-11-02 07:50

โอ้วววว ยาวมากอ่า ถ้าให้จำคำนี้แล้วได้ภาษาอังกฤษเกรด4ก็คงจะดี ฮาาาา

ทางนี้ยังไม่ลืมน๊าา คิดถึงอยู่ 55

ถ้าคุณพ่อเราเป็นแบบนั้นนะ ค่อยคุยกันง่ายหน่อย ฮ่าๆๆๆ

#14 By kopskyz on 2011-11-02 01:24

ยาวมัก !!! ดองบล็อคนะเธอ open-mounthed smile

#13 By Que on 2011-11-01 21:27

ลงคำแปลหน่อยดิกวาง

= w ="

๕๕๕๕๕๕

กวางเบะ รีเทิร์นได้หรือยัง

น้องยังรู้เลย ว่าอาบะเกี่ยวข้องกับกวาง ง ง ง
มันแปลว่าอะไรอ่ะ ยาวได้ใจมาก

#11 By K ToKa on 2011-11-01 18:57

คุณพ่อเลิศค่ะ 555+ ผู้ชายก็รักกันได้ XD
ps. คำเกือบสองพันอักษรเป็นคำเดียวจริงๆหรือคะ
เแปลว่าอะไรอ่า?? เหมือนจะเกี่ยวกับการแพทย์ ==a

#10 By -:+Hell whalE+:- on 2011-11-01 17:50

ฮากับคุณพ่อ เปิดกว้างนะคะเนี่ยยอดไปเลย confused smile

อั๊คคค ตัวอักษรข้างล่างพยายามอ่านไปได้แค่บรรทัดเดียวก็หักในไม่ไหวแหล๋วค่ะ อ่านยากมั่กHot!

#9 By บาบิโลน on 2011-11-01 17:33

คุณพ่อนี่ก็นะ .... sad smile
ส่วนน้องชายนี่ระวังอย่าให้ฝักใฝ่ละกัน .... sad smile
แล้วไอ้1909ตัวอักษร...มันแปลว่าไรฟะ

#8 By tokimemo on 2011-11-01 16:53

อยากให้เบะมาหาจังจังจัง

#7 By มาลิกก้าแมน on 2011-11-01 16:33

อ๊าก... อ่านแล้วเครียดเบยย

#6 By HAPPY HAIBEI ♥ blog. on 2011-11-01 14:06

Hot! Hot! Hot! !!

#5 By Penny on 2011-11-01 14:01

ยาวไปไหนคะเนี่ย - -
ฮาพ่อของพี่กวางอ่ะ แหม พ่อคงชอบสายนี้สินะ/เผ่น

พี่กวางคิดถึงมากกกกกกกกกกกกกกกกก สบายดีไหม เป็นไงบ้างคะ

#4 By Noelle on 2011-11-01 14:00

คำยาวได้ใจ
รู้สึกเอาเบะจะแพร่ขยายอำนาจไปทุกแห่งหนแล้ว = =
คุณพ่อเริ่มเปลี่ยนแนว wink

Hot! Hot! Hot!

#3 By Ashikava; on 2011-11-01 13:57

คิดถึงตอนกดดิกแล้วสยองเลยนะsad smile

#2 By Bluemood Manga and CG on 2011-11-01 13:53

พรวดดดดดดดด 1909 ตัวอักษร=[]=!!
อยากรู้จังว่ามันแปลว่าอะไร=[]=!

Hot! Hot!

#1 By Ichchi~❤ on 2011-11-01 13:52