5 หมากฝรั่งสุดแปลก

posted on 10 Nov 2011 19:35 by kwangbe
เอนทรี่ที่แล้วมีคนถามว่า
คำนี้
Methionylglutaminylarginyltyros-
ylglutamylserylleucylphen-
ylalanylalanylglutaminylleucyllysylgl-
utamylarginyllysylglutamylglycylalan-
ylphenylalanylvalylprolyphenylalanY-
lvalythreonylleucylglycylaspartylp-
rolylglycylisoleucylglutamylglutam-
inylsErylleucyllysylisoleucylasp-
artylthreonylleucylIsoleucylglutam-
ylalanylglycylalanylasparthlalanylleucy-
lglutamylleucylglycylisoleucylprolylp-
henylalanylseRylaspartylprolylleucylal-
anylaspartylglycylpRolylthreOnylisoleuc-
ylglutaminylasPfraginylalanylthreonyll-
eucylarfinylalanylphenylalanylalanylal-
anylglycylvalythreonylprolylalanylglut-
aminylcysteinylphenylalanylglutamylm-
ethionylleucylalanylleuOylisoleucylargi-
nylglutaminyllysyhistidylprolylthreonylis-
oleucylprolylisoleucylglycylleucylmethion-
yltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphen-
ylalanylasparaginyllysyglycylisoleucylas-
partylglutamylphenylalanylthrosylalanyl-
glutaminylcsteinylglutamyllysylvalylgly-
cylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalnyl-
aspartylvalylprolylvalylglUtaminylglutam-
ylserylalanylprolylphenylalanylarginylgl-
utaminylalanylalanylleucylarginylhistidylas-
paraginyvalylalanylprolylisoleucylprolyliso-
leucylphenylalanylisoleucylphenylalanylisol-
eucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylasp-
artylaspartylaspartylleucylleucylarginylgluta-
minylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginy-
lglycyltyrosylthreonyltyrOsylleucylleucylsery-
larginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanyl-
glutamYlasparainylarginylalanylalanylleucyl-
prolylleucylasparaginylhistidylleucylValylala-
nyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginy-
lalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglg-
ycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylp-
rolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalany-
lisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylgly-
cylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisole-
ucylvalyllysylisoIeucylisoleucylglutamylgluta-
minylHistidylasparaginyliSoleucylglutamylpro-
lylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylle-
ucyllysylvalylphenylalanylcalylglutaminylproly-lmethionlysylalanylalanylthreonylarginylserine.
ที่มี1909 ตัวอักษร
แปลว่าอะไร
มันเป็นชื่อ enzyme ชนิดหนึ่งค่ะ
Foot in mouth
 
เริ่มกันเลยดีกว่า
 
หมากฝรั่งที่เป็นแปรงสีฟันในตัว
เผื่อขี้เกียจแปรงฟันเรอะEmbarassed
 
Smell Gum
อันนี้เจ๋งมากค่ะ
พอเคี้ยวแล้วจะมีกลิ่นกุหลาบระเหย(?)ออกจากผิว
 
Black Black Gum
 
หมากฝรั่งกลิ่นไฮเทค
อะไรฟร้าาาา (งงเด้อ)
 
หมากฝรั่งเซ็กส์Sealed
คล้ายๆไวอากร้าน่ะค่ะ
^คงไม่ต้องอธิบายต่ิอสินะCool
 
หมากฝรั่งเสริมนม
เคี้ยวแล้วนมใหญ่! -0-??
 
ชอบก็เม้น
ชอบมากก็ให้ดาวแดง
ชอบมากสุดๆก็ขอเป็นเพื่อน 
อาเบะไม่กัดแต่กด 
 
คำเตือน
ใครไม่เม้นอาเบะจะไปหา

Comment

Comment:

Tweet

เห็นลอตเต้ตอนแรกกับหมากฝรั่งที่เคี้ยวแลวกลิ่นหอมแล้วอยากเคี้ยวขึ้นมา แต่อันต่อมา เอิ่ม..

แต่ก็เคยเห็นตามเวบรับหิ้ว ที่มีหมากฝรั่ง คุกกี้ อัพไซส์
กับลูกอมอมแล้วตัวหอม <<น่าลองเหมือนกันนะ

แต่กลิ่นไฮเทคนี่คิดไม่ออกเลยค่ะ

#22 By jin on 2011-12-27 20:03

อย่ามานะอาเบะ sad smile

แปลกๆทั้งนั้นเลย โดยเฉพาะอันสุดท้าย ฮา..

#21 By shiroisora on 2011-12-27 14:46

หมากฝรั่งเสริมนม !

#20 By kae on 2011-12-22 06:58

สองอันล่างนี่ แหม...สรรจะทำจริงนะคนเรา เอาดาวไปเลยครับHot! confused smile

#19 By Mr.P on 2011-12-09 18:06

หมากฝรั่งมันเคี้ยวในปากไม่ใช่เรอะ..
หน้าอกจะใหญ่ขึ้นได้ยังไงแวร๊ ก๊าก

#18 By อา โอ ตั๊น on 2011-11-25 21:08

รอ enrty ใหม่อยู่นะครับ
confused smile

#17 By watchapol on 2011-11-22 22:38

สุดยอดดด ....... ปล . ออนเอ็มบ้างงงงงงงงงงงงง

#16 By Que on 2011-11-22 21:01

แปลกดีแฮะ

#15 By K ToKa on 2011-11-22 20:26

จ๊าฟทุกอัน ♥♥Hot! Hot!

#14 By HineyHelsinki on 2011-11-21 22:31

เจ๋งดีนะ เคี้ยวแล้วมีกลิ่นออกจากตัวด้วยแปลกดีๆ

#13 By มาลิกก้าแมน on 2011-11-16 19:43

อยากได้อันที่สี่...
Hot! Hot! Hot! Hot!

#12 By Pigwidgeon on 2011-11-16 10:09

> w<

เคี้ยวอยู่

๕๕๕๕๕

อันไหนดีนะHot! Hot! Hot! Hot!
รู้สึกว่าจะเป็นของญี่ปุ่นทั้งน้าน

#10 By starttoiizilla on 2011-11-15 20:15

อันสุดท้าย..... - -

#9 By Noelle on 2011-11-11 18:59

อันที่สองสีน่ากินสุดละ ฮา แต่อันที่สามก็ยังงงต่อ กลิ่นไฮเทค ว้อท?sad smile

#8 By Kirame☆ on 2011-11-11 09:56

Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!
อยากลองหมากฝรั่งไวอากร้าอ่ะคร้าาาาา

#7 By LOLITA :-) on 2011-11-11 01:12

แปลกจริงอะไรจริง ฮ่าๆ cry

#6 By Antie Ant on 2011-11-10 22:58

อันสุดท้ายไปหามาใช้มั่ง 555

#5 By Nu~Nan on 2011-11-10 21:55

เคี้ยวแล้วนมใหญ่เรออ

เดี๋ยวไปแนะนำให้เพื่อนบ้าง ฮาาาา //ไม่ใช่

#4 By kopskyz on 2011-11-10 21:54

แปลก น่ากิน

#3 By หมีอิ๋ง on 2011-11-10 21:03

หมากฝรั่งเสริมหน่มน๊มมม
// ในภาพ กวางถ่ายทีไหนอ่ะครับ ประเทศไรหรอ??

#2 By Mr.P on 2011-11-10 20:54

แปลกเกิน.....

#1 By Nu_NiNg on 2011-11-10 20:41